OSDI-6 (Ocular Surface Disease Index-6) краткиот прашалник се користи на светско ниво за дијагноза на суво око во амбулантски услови, како и во истражувачки цели.

0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано

0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано

0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано
0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано

0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано
0 - Никогаш
1 - Понекогаш
2 - Често
3 - Многу често
4 - Постојано